SELECT * FROM tbl_photo WHERE active='1' order by date_begin DESC

Thư viện hình ảnh

Các alum hoạt động nổi bật của công ty.

Giao lưu bóng đá với Công ty cổ phần công nghệ trực tuyến SKYSOFT

Album: Thư viện ảnh

scroll up