Sản phẩm phần mềm

Cty CP giải pháp phần mềm 3A Việt Nam Hotline:04.3791.8098- 0987.904.052

Phần mềm kế toán 3ASOFT Online

Trải qua nhiều ngày tháng nghiên cứu 3A đã cho ra đời thêm phần mềm kế toán 3ASOFT Online với những ứng dụng, tiện ích không thể tuyệt vời hơn, công ty 3A xin trân trọng giới thiệu tới Quý khách hàng các tính năng cũng như những điểm mạnh của phần mềm kế toán 3ASOFT Online như sau:

1. Môi trường làm việc
- Phần mềm kế toán 3ASOFT Online có thể chạy trên máy đơn lẻ, mạng nội bộ hoặc làm việc từ xa qua internet. Hệ điều hành mạng máy chủ và máy trạm có thể là Windows Server, Windows Vista, Windows XP, Windows 2000, Windows 7, Windows 8,Windows 10.

2. Công nghệ sử dụng
- Phần mềm kế toán 3ASOFT Online được phát triển trên công nghệ của Microsoft, ngôn ngữ lập trình là C#.NET, Cơ sở dữ liệu SQL Server, công nghệ báo cáo trên Depexpress đẹp xuất được các định dạng.
3. Các phân hệ nghiệp vụ
- Phân hệ kế toán tổng hợp
- Phân hệ kế toán tiền mặt, tiền gửi và tiền vay
- Phân hệ kế toán bán hàng
- Phân hệ kế toán mua hàng
- Phân hệ kế toán hàng tồn kho
- Phân hệ kế toán TSCĐ
- Kế toán công cụ dụng cụ
- Báo cáo chi phí theo khoản mục
- Giá thành, dự án công trình
- Giá thành sản xuất lien tục
- Giá thành sản xuất theo đơn hàng
- Báo cáo thuế
- Báo cáo quản trị theo các trường tự do
- Quản lý hóa đơn
- Thuế thu nhập cá nhân
4. Sơ đồ tổ chức luồng thông tin
Phần mềm kế toán
3ASOFT Online cho phép quản lý từ các nghiệp vụ phát sinh ban đầu như khâu mua sắm, giao nhận vật tư, tài sản, thanh toán, khấu hao thiết bị, chi phí nhân công,... các nguồn công nợ phải thu, phải trả,... đến tập hợp, phân bổ các chi phí, tính giá thành thành phẩm và giá thành công trình, lên báo cáo tài chính và sổ sách kế toán, báo cáo nhanh tình hình sản xuất kinh doanh, báo cáo phân tích tài chính doanh nghiệp.

5. Các điểm mạnh của phần mềm kế toán 3ASOFT Online

Phù hợp với chế độ tài chính kế toán và thuế

- 3ASOFT Online luôn sửa đổi bổ sung theo các quy định mới nhất của bộ tài chính.
- Hỗ trợ kết xuất dữ liệu báo cáo thuế GTGT, thuế TNDN sang phần mềm hỗ trợ kê khai thuế của Tổng Cục thuế để in theo mã vạch.

Quản lý vốn bằng tiền
- Cho phép thanh toán chi tiết theo hoá đơn
- Cho phép thu, chi của một hay nhiều khách hàng cũng như nhà cung cấp trên cùng một hoá đơn.
- Cho phép theo dõi các khoản tạm ứng, cho vay, đi vay chi tiết theo từng lần phát sinh, từng lần thanh toán. Phân tích tuổi nợ các khoản vay như hoá đơn mua hàng, bán hàng
- Cho phép cảnh báo khi chi vượt quỹ
Quản lý công nợ
- 3ASOFT Online giải quyết một cách đầy đủ nhất các nghiệp vụ kế toán phát sinh trong thực tế tại doanh nghiệp. Tuân thủ triệt để các nguyên tắc, phương pháp kế toán theo đúng qui định trong chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành.
- 3ASOFT Online cho phép quản lý công nợ chi tiết đến từng khách hàng/nhà cung cấp, từng hóa đơn phải thu/phải trả và từng hợp đồng mua/bán. Việc phân bổ số tiền thanh toán cho các hóa đơn có thể thực hiện tự động theo ngày hoá đơn, theo hạn thanh toán hoặc trực tiếp cho từng hoá đơn. Cho phép xử lý giảm trừ công nợ chi tiết theo hóa đơn trong các trường hợp hàng bán bị trả lại, giảm giá, chênh lệch tỷ giá, tạm ứng trước tiền hàng và các khoản giảm trừ khác. Cho phép theo dõi chi tiết công nợ cho từng khoản vay mượn, từng lần tạm ứng…
- Nghiệp vụ thanh toán bù trừ và phân bổ công nợ được mở rộng để đáp ứng trong nhiều trường hợp thực tế, qua đó giải quyết được nhiều bài toán nghiệp vụ theo dõi công nợ tại
các doanh nghiệp hiện nay.
Quản lý hàng tồn kho
- 3ASOFT Online cho phép tính giá hàng tồn kho theo nhiều phương pháp khác nhau: nhập trước – xuất trước, trung bình tháng, trung bình di động, đích danh. Có nhiều màn hình nhập liệu cho các nghiệp vụ đặc thù như nhập mua trong nước, nhập khẩu, nhập chi phí, nhập xuất thẳng, hàng bán bị trả lại, xuất trả nhà cung cấp, xuất điều chuyển kho…
- Chức năng hiện tồn kho tức thời trên màn hình nhập liệu, cùng với hệ thống cảnh báo khi xuất làm âm kho, hoặc nhập/xuất làm vượt định mức tồn kho tối đa, tối thiểu sẽ giúp người dùng kiểm soát tốt tình hình nhập, xuất, tồn kho.
Quản lý TSCĐ, CCLĐ
- Phân hệ quản lý TSCĐ, CCLĐ trong 3ASOFT Online cho phép theo dõi TSCĐ, CCLĐ theo nhiều nguồn vốn khác nhau, theo dõi việc tăng giảm giá trị của một tài sản, theo dõi việc luân chuyển tài sản giữa các bộ phận sử dụng…
- 3ASOFT Online tính khấu hao tài sản theo phương pháp đường thẳng. Chương trình cung cấp rất nhiều các báo cáo về kiểm kê, báo cáo về tình hình tăng giảm và báo cáo về khấu hao, phân bổ khấu hao TSCĐ, CCLĐ.

-Cho phép tạo tự động bút toán hạch toán phân bổ khấu hao TSCĐ, phân bổ khấu hao tài sản theo nhiều tài khoản chi phí, nhiều vụ việc…
Tính giá thành sản phẩm
- 3ASOFT Online cung cấp các chương trình tính giá thành cho các công trình xây lắp, sản phẩm sản xuất liên tục và sản phẩm sản xuất theo đơn hàng.
- Các chi phí phát sinh có thể được tập hợp trực tiếp theo đối tượng giá thành (tức chỉ rõ cho phân xưởng, công đoạn, đơn hàng, sản phẩm cụ thể); tập hợp chung cho phân xưởng, công đoạn, đơn hàng; hoặc tập hợp chung cho nhiều phân xưởng, công đoạn, đơn hàng hay chỉ một vài sản phẩm đặc thù nào đó...
- Cho phép phân bổ chi phí tập hợp chung theo nhiều tiêu thức khác nhau: theo định mức nguyên vật liệu, theo hệ số lương, dựa vào yếu tố chi phí khác, theo số lượng sản phẩm
nhập kho, số lượng sản phẩm sản xuất chi tiết theo loại yếu tố chi phí.
- Chi phí dở dang cuối kỳ được xác định cụ thể cho từng yếu tố chi phí. Các phương pháp tính chi phí dở dang cuối kỳ có thể là: phương pháp ước lượng sản phẩm hoàn thành tươngđương.
- Chức năng điều chỉnh giá thành linh hoạt, đồng bộ. Điều chỉnh về số lượng và giá trị, chi tiết theo yếu tố chi phí, theo từng nguyên vật liệu. Việc điều chỉnh trên nhằm đảm bảo số
liệu khớp đúng giữa hệ thống báo cáo quản trị giá thành và báo cáo trên tài khoản kế toán.
Quản trị chi phí
- Chương trình cho phép lập dự toán chi phí và theo dõi tình hình thực hiện dự toán chi tiết theo từng bộ phận, phòng ban và nội dung chi phí.
- Hệ thống báo cáo phân tích chi phí đa dạng, xoay theo nhiều đối tượng như: tài khoản, bộ phận, mã phí, mã đơn vị trực thuộc. Báo cáo lên số liệu phát sinh cho từng kỳ, hoặc nhiều kỳ, so sánh chi phí cùng kỳ năm trước. Tuỳ chọn báo cáo thể hiện dữ liệu dạng bảng, hoặc dạng độ thị với nhiều kiểu khác nhau.
Quản lý số liệu đa tiền tệ
- 3ASOFT Online cho phép quản lý đa tiền tệ. Mọi giao dịch đều có thể nhập và lưu theo đồng tiền giao dịch và được quy đổi về đồng tiền hạch toán. Cho phép người sử dụng lựa chọn cách tính tỷ giá ghi sổ theo phương pháp nhập trước xuất trước, trung bình tháng, trung bình di động, đích danh hoặc tỷ giá giao dịch. Khi thanh toán chương trình tự động tính tỷ giá ghi sổ và tạo bút toán chênh lệch tỷ giá. Cuối kỳ chương trình có chức năng tính lại tỷ giá ghi sổ của từng tài khoản, từng khách hàng/nhà cung cấp và tự động tạo lại các bút toán chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ. Chương trình cũng cho phép quy đổi về đồng tiền theo dõi công nợ trong trường hợp thanh toán bằng đồng tiền hạch toán (VNĐ). Các báo cáo có thể được in ra theo đồng tiền hạch toán hoặc theo nguyên tệ và đồng tiền hạch toán.
Quản lý số liệu liên năm
- 3ASOFT Online cho phép quản lý số liệu liên năm. Người sử dụng có thể lên các báo cáo công nợ, các báo cáo liên quan đến các hợp đồng, công trình xây dựng... của nhiều năm mà không phải in riêng từng năm rồi sau đó ghép các báo cáo lại với nhau.
Báo cáo phân tích số liệu của nhiều kỳ khác nhau
- 3ASOFT Online cung cấp một loạt các báo cáo phân tích số liệu của nhiều kỳ hạch toán kinh doanh khác nhau trên một bảng nhiều cột. Số liệu của mỗi kỳ được in ra ở một cột riêng. Người sử dụng có thể lựa chọn so sánh kỳ báo cáo là ngày, tuần, tháng, quý, năm và số kỳ so sánh là tùy ý. Có các báo cáo so sánh giữa các kỳ kế tiếp và cùng kỳ nhưng so sánh giữa các năm.
Quản lý số liệu của nhiều đơn vị cơ sở
- 3ASOFT Online cho phép quản lý số liệu của nhiều đơn vị cơ sở; cho phép lên báo cáo của từng đơn vị cơ sở hoặc của toàn (tổng) công ty. Số liệu có thể được nhập ở nhiều nơi và chuyển về công ty mẹ.
Đa tác vụ
- 3ASOFT Online với tính chất đa tác vụ, giúp kế toán viên vận hành được nhiều màn hình nghiệp vụ tại 1 thời điểm. Có thể xem báo cáo ngay khi đang nhập chứng từ. Cho phép lọc tìm số liệu theo bất kỳ thông tin nhập liệu nào, có thể tìm kiếm theo tên hoặc theo mã.
- Cho phép xem phiếu nhập khi vào phiếu xuất để tra cứu giá.
- Cho phép lưu và in chứng từ nhưng chưa bắt buộc chuyển vào sổ cái; việc chuyển số liệu vào sổ cái có thể thực hiện sau đó.
- Cho phép tìm đa dạng hơn, lọc theo nhiều thông tin hơn trong khi lọc chứng từ.
Tự động hóa xử lý số liệu
- 3ASOFT Online tự động phân bổ chi phí mua hàng theo nhiều tiêu thức khác nhau; tự động gán giá bán tùy theo mặt hàng và khách hàng; tự động tính giá xuất kho theo nhiều phương pháp; tập hợp số liệu và tạo các bút toán kết chuyển, phân bổ tự động cuối kỳ; tự động tính tỷ giá ghi sổ và tạo chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ theo nhiều phương pháp; tự động đánh giá và tạo chênh lệch tỷ giá các khoản mục có gốc ngoại tệ vào cuối mỗi niên độ kế toán; tự động tính và tạo bút toán phân bổ khấu hao tài sản cố định, phân bổ công cụ lao động; tự động kiểm tra và xử lý các sai sót trong quá trình nhập liệu (hạch toán sai, cúp điện, rớt mạng,…)…
Kỹ thuật Drill-Down
- Với kỹ thuật Drill-Down (quản trị ngược), 3ASOFT Online cho phép người sử dụng khi đang xem báo cáo tổng hợp có thể xem được chi tiết các chứng từ phát sinh tạo ra số liệu đó, cũng như có thể truy ngược về chứng từ gốc để xem, hoặc điều chỉnh nếu cần. Kỹ thuật này rất thuận tiện cho cán bộ quản lý sử dụng chương trình khi xem số liệu báo cáo và tiện lợi cho kế toán viên và kế toán tổng hợp khi muốn kiểm tra và đối chiếu số liệu.
Tùy chọn tốc độ báo cáo

- Với thiết kế hỗ trợ tổng hợp số liệu định kỳ, 3ASOFT Online giúp tốc độ lập báo cáo nhanh hơn. Tiện ích cập nhật chứng từ, dữ liệu danh mục, số dư đầu kỳ từ tệp Excel.
- Chương trình cho phép cập nhật chứng từ, dữ liệu một số danh mục và số dư đầu kỳ từ tệp Excel được định nghĩa sẵn. Chức năng này hỗ trợ người dùng tiết kiệm thời gian khi lập các thông số ban đầu trong giai đoạn bắt đầu sử dụng chương trình.
Tính mềm dẻo
- 3ASOFT Online cho phép nhiều lựa chọn khác nhau nhằm đáp ứng các yêu cầu đặc thù của từng doanh nghiệp: lựa chọn hình thức ghi chép sổ sách kế toán, lựa chọn cách tính giá hàng tồn kho và tính tỷ giá ghi sổ đối với các đối tượng có gốc ngoại tệ (giá trung bình tháng, giá trung bình di động, giá đích danh, giá nhập trước xuất trước, giá giao dịch), có các trường thông tin tự do để người dùng tự định nghĩa sử dụng để quản lý theo các yêu cầu đặc thù...
Khả năng bảo mật
- Kết hợp với hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server.
- Phần mềm kế toán 3ASOFT Online cho phép bảo mật bằng mật khẩu và phân quyền truy nhập chi tiết đến từng chức năng và công việc (đọc/sửa/xóa/tạo mới) trong chương trình cho từng người sử dụng.
Giao diện và báo cáo.
- Giao diện: có thể tùy chọn thay đổi giao diện theo ngôn ngữ tiếng Việt hoặc tiếng Anh
- Báo cáo: tùy chọn báo cáo theo ngôn ngữ tiếng Việt, tiếng Anh hoặc là song ngữ. Tương ứng với báo cáo theo từng loại tiền tệ riêng biệt.
Khả năng mở rộng
- Các phân hệ nghiệp vụ của phần mềm kế toán 3ASOFT Online được tổ chức rất thuận tiện cho việc triển khai không chỉ giới hạn trong phòng kế toán mà có thể mở rộng ra cho phòng kinh doanh, phòng vật tư, bộ phận kho, xưởng và chúng có thể hoạt động riêng biệt hoặc liên kết số liệu thành một hệ thống nhất. Đặc biệt, phần mềm kế toán 3ASOFT Online cho phép quản lý độc lập số liệu của từng đơn vị cấp dưới và tổng hợp chúng thành một báo cáo chung cho toàn công ty.
 

 

Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết

Hotline: 024 3791 8098

Ms. Thắm: 0393.923.563
Mr. Hoàng: 0987.904.052

Phần mềm kế toán 3ASOFT Online

Tin cùng loại

TẠI SAO CHỌN CHÚNG TÔI?

  • Đội ngũ nhân sự nhiệt tình, chuyên nghiệp
  • Hỗ trợ thường xuyên, xử lý kịp thời kể cả ngoài giờ làm việc
  • Giá cả phù hợp, cạnh tranh
  • Thao tác đơn giản, dễ sử dụng
  • Xử lý linh hoạt, thông minh các nghiệp vụ khác nhau

Cảm nhận khách hàng

  • Tôi nhận được sự giới thiệu và hướng dẫn dịch vụ rất nhiệt tình, chuyên nghiệp từ PHẦN MỀM 3A VIỆT NAM. Điều đó làm tôi tin tưởng ký kết hợp đồng lâu dài với PHẦN MỀM 3A VIỆT NAM. CEO Mr. Trương Văn Hợi
  • Happiness does not come from doing easy work but from the afterglow of satisfaction that comes after the achievement of a difficult task that demanded our best. Theodore Isaac Rubin
  • Happiness does not come from doing easy work but from the afterglow of satisfaction that comes after the achievement of a difficult task that demanded our best. Theodore Isaac Rubin
scroll up