Sản phẩm phần mềm

Cty CP công nghệ phần mềm 3a Việt Nam Hotline: 1900.636.091 - 0975.471.666

Phần mềm kế toán xã KTXA 6.5

Phần mềm Kế toán ngân sách xã (KTXA) được xây dựng cho các đơn vị xã, phường, thị trấn với mục đích tin học hóa hầu như toàn bộ nghiệp vụ kế toán từ khâu xử lý chứng từ ban đầu cho đến khâu lên các sổ, thẻ kế toán chi tiết và các báo cáo tổng hợp, quyết toán.

I. Về mặt pháp lý:

 Đảm bảo tuân thủ các quy định và thông lệ của hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam đã ban hành.
 Đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện của thông tư 103/2005/TT-BTC ngày 24/11/2005 của Bộ tài chính về xây dựng phần mềm. …

 Xử lý, lưu trữ hệ thống các chứng từ kế toán phát sinh và kết xuất các sổ, thẻ và báo cáo tài chính theo chế độ kế toán Ngân Sách và Tài Chính Xã theo QĐ 94/2005/QĐ–BTC ngày 12/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

 Đáp ứng Thông tư số 146/2011/TT-BTC ngày 26/10/2011 về việc sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán Ngân Sách và Tài Chính Xã ban hành kèm theo theo QĐ 94/2005/QĐ–BTC ngày 12/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

 Hệ thống biểu mẫu chứng từ được xây dựng theo Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 và Quyết định số 759/2013/QĐ-BTC ngày 16/04/2016 của Bộ Tài chính về việc “Hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và nghiệp vụ Kho bạc (TABMIS)”;

 Được cập nhật hệ thống mục lục ngân sách theo QĐ số 33/2008/QĐ–BTC ngày 02/06/2008 của Bộ Tài chính về việc ban hành hệ thống mục lục ngân sách nhà nước;

 Cập nhật đầy đủ các TT số 198/2010/TT-BTC ngày 08/12/2010, số 30/2011/TT-BTC ngày 02/03/2011, số 144/2011/TT-BTC ngày 21/10/2011, …của Bộ Tài chính về việc sửa đổi bổ sung mục lục ngân sách nhà nước;

 Đáp ứng theo TT số 162/2014/TT-BTC ngày 06/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc Quy định chế độ quản lý, tính hao mòn TSCĐ trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sử dụng công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước.

 Đáp ứng Thông tư số 61/2014/TT-BTC ngày 12/05/2014 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn đăng ký và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước trong điều kiện áp dụng Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc.

 Đáp ứng theo Thông tư số 39/2016/TT-BTC ngày 01/03/2016 của Bộ Tài chính về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 161/2012/TT-BTC ngày 02/10/2012 của Bộ Tài chính Quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước.

 Đáp ứng theo Công văn 9763 BTC-NSNN ngày 25/07/2011của BTC về việc cấu trúc và định dạng file dữ liệu điện tử về báo cáo thu, chi theo MLNSNN.

II. Nền tảng công nghệ.

- Giao diện dễ dùng, sử dụng Font chữ Unicode.
- Quản lý và phân quyền sử dụng đến từng chức năng cụ thể.
- Có chức năng tự động nâng cấp chương trình.
- Phần mềm dùng tốt nhất trên Window XP, Window 7, Window 8,....
- Có thể sử dụng trên mô hình mạng, có kết nối nhiều máy tính với nhau.

III. Giới thiệu phần mềm Kế toán xã (KTXA 6.5):

1. Hệ thống

- Quản trị hệ thống, quản lý người sử dụng, phân quyền người sử dụng,…

- Cho phép khai báo các thông tin liên quan tới đơn vị, tới các chức danh tại đơn vị phục vụ việc in ấn, xác nhận của đơn vị,

- Cho phép thiết lập các tiện ích, thông số phục vụ tính toán số liệu; Hỗ trợ hạch toán kế toán; Hỗ trợ in biểu mẫu chứng từ, sổ sách, báo cáo (Tiểu mục cho thanh toán nhiều mục, nội dung chi in theo tên tiểu mục hay theo nội dung chi tiết chứng từ,…)

2. Danh mục.

- Nơi lưu trữ các thông tin, các đối tượng để phục vụ việc cập nhật, vận hành chương trình.

- Thông qua hệ thống danh mục người sử dụng có thể xây dựng mô hình quản lý theo đặc thù riêng, người sử dụng có thể khai báo các thông tin, đối tượng, các loại quỹ, hệ thống tài khoản kho bạc và ngân hàng,…để theo dõi và hạch toán chi tiết theo nhu cầu của đơn vị.

- Có hệ thống chỉ tiêu và báo cáo theo nội dung kinh tế linh hoạt, giúp người sử dụng có thể tự khai báo và xây dựng hệ thống báo cáo đặc thù riêng, đảm bảo kịp thời và chính xác trong công tác điều hành và quyết toán ngân sách.

3. Số liệu.

- Cho phép cập nhật các chứng từ phát sinh liên quan tới thu, chi ngân sách; biến động liên quan tới tài sản, vật tư, CCDC; các nghiệp vụ phát sinh khác của đơn vị.

- Từ các nghiệp vụ phát sinh, chương trình cho phép người sử dụng có thể in các biểu mẫu chứng từ tương ứng, đảm bảo đáp ứng theo đúng chế độ, các văn bản hướng dẫn hiện hành.

- Hỗ trợ người sử dụng cập nhật và quản lý các quyết định giao dự toán đơn vị được nhận (bao gồm: dự toán thu, chi ngân sách; dự toán theo chỉ tiêu, theo nội dung kinh tế)

- Có chức năng giúp người sử dụng có thể cập nhật, in và quản lý toàn bộ các biên lai thu phí, lệ phí phát sinh hàng ngày tại đơn vị.

4. Báo cáo

- Bao gồm toàn bộ hệ thống sổ sách, báo cáo tài chính theo Quyết định số QĐ 94/2005/QĐ–BTC ngày 12/12/2005, Thông tư số 146/2011/TT-BTC ngày 26/10/2011 của Bộ Tài chính
- Bao gồm các báo cáo đối chiếu kho bạc theo Thông tư số 61/2014/TT-BTC ngày 12/05/2014 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn đăng ký và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước trong điều kiện áp dụng Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc.

- Người sử dụng cũng có thể xây dựng thêm hệ thống báo cáo đặc thù riêng của đơn vị, đảm bảo phục vụ công tác điều hành và quyết toán ngân sách.

5. Tiện ích

- Có chức năng thanh toán với kho bạc, giúp tạo và quản lý bảng kê chứng từ thu, chứng từ chi, chứng từ ghi thu, chứng từ ghi chi ngân sách.

- Căn cứ vào từng loại bảng kê, người sử dụng có thể in các biểu mẫu chứng từ tương ứng, đảm bảo đúng chế độ, số liệu in ra chính xác.
- Có các chức năng tự động sinh các bút toán, tạo chứng từ: Chuyển chứng từ chưa qua kho bạc sang qua kho bạc, chuyển chênh lệch thu chi,…
- Người sử dụng có thể truyền nhận, trao đối báo cáo, danh mục,..giữa các đơn vị khác nhau với nhau. Kết xuất báo cáo gửi đơn vị cấp trên.

6. Quy trình xử lý dữ liệu.

7. Luồng dữ liệu trong chương trình.

8. Ưu điểm và một số tiện ích.

- Dễ sử dụng, giao diện thân thiện, không đòi hỏi cấu hình máy cài đặt cao, được việt hoá tối đa.

- Cho phép cài đặt và khai thác số liệu trên một máy hoặc trong một mạng nội bộ, hỗ trợ nhiều người sử dụng.

- Việc cài đặt tương đối đơn giản, dễ dàng nâng cấp chương trình khi có sự thay đổi (chức năng; biểu mẫu chứng từ, sổ sách, báo cáo,...)
- Tính bảo mật cao, có thể tạo và phân quyền chi tiết trên nhiều User với những chức năng riêng biệt.

- Hệ thống báo cáo linh hoạt, người dùng có thể tự khai báo công thức chỉ tiêu lên báo cáo.
- Cho phép kết xuất toàn bộ hệ thống biểu mẫu chứng từ, sổ sách, báo cáo ra nhiều định dạng file khac nhau (excel, word, pdf,…), hỗ trợ người dùng có thể căn chỉnh trước khi thực hiện in.
- Ngoài ra người dùng có thể trực tiếp thay đổi font chữ, cỡ chữ và tiêu đề phiếu thu, phiếu chi…
- Dễ dàng sao lưu dữ liệu, ngoài việc người sử dụng sao lưu bằng tay chương trình cũng cho phép thiết lập chế độ sao lưu tự động.

- Cho phép sao chép chứng từ căn cứ trên một chứng từ đã có.
- Bổ sung một số tuỳ chọn khi in giấy đề nghị thanh toán tạm ứng và bảng kê chứng từ thanh toán: In theo dạng rút gọn, tính tổng đến mục…
- Cho phép lựa chọn in giấy rút với nội dung chi tiết thể hiện theo tiểu mục hoặc theo nội dung diễn giải.
- Có thể kết xuất dữ liệu báo cáo gửi cho cơ quan tài chính cấp trên, đồng bộ vào chương trình QLNS.

9. Các phương thức hỗ trợ.

 

 

Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết

Hotline:04 3791 8098

- Mr.Tuấn Anh: 0975 471 666
- Mr.Chính: 0975 119 375

Phần mềm kế toán xã KTXA 6.5

Tin cùng loại

TẠI SAO CHỌN CHÚNG TÔI?

  • Đội ngũ nhân sự nhiệt tình, chuyên nghiệp
  • Hỗ trợ thường xuyên, xử lý kịp thời kể cả ngoài giờ làm việc
  • Giá cả phù hợp, cạnh tranh
  • Thao tác đơn giản, dễ sử dụng
  • Xử lý linh hoạt, thông minh các nghiệp vụ khác nhau

Cảm nhận khách hàng

  • Tôi nhận được sự giới thiệu và hướng dẫn dịch vụ rất nhiệt tình, chuyên nghiệp từ PHẦN MỀM 3A VIỆT NAM. Điều đó làm tôi tin tưởng ký kết hợp đồng lâu dài với PHẦN MỀM 3A VIỆT NAM. CEO Mr. Trương Văn Hợi
  • Happiness does not come from doing easy work but from the afterglow of satisfaction that comes after the achievement of a difficult task that demanded our best. Theodore Isaac Rubin
  • Happiness does not come from doing easy work but from the afterglow of satisfaction that comes after the achievement of a difficult task that demanded our best. Theodore Isaac Rubin
scroll up